صفحه اصلی > شرایط عضویت

شرایط عضویت

شرایط عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان

برای عضویت در سازمان احراز شرایط زیر لازم است :


الف – دارا بودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در رشته های موضوع ماده یک آئین نامه.


ب- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.


پ – ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.


ت- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.


ث – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.


تبصره- عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آئین نامه تعیین می شود