هیأت اجرایی
پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خوزستان

با کاندید های هیئت مدیره و بازرس ۱۴۰۰
نظام کاردانی خوزستان
آشنا شوید

[awsmteam id="5798"]

بازرسان

[awsmteam id="5799"]