مدارک موردنیاز جهت ثبت الکترونیکی

درسامانه سپامک جهت صدور،تمدید،تجدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغا ل کاردانی

   اسکن پشت وروی آخرین پروانه اشتغال صادره یا تمدید شده(برای دارندگان پروانه اشتغال قبلی)

    اسکن دانشنامه تحصیلی کاردانی دررشته مربوطه پروانه اشتغال.

    اسکن تاییدیه تحصیلی اخذ شده از واحد آموزشی.

    اسکن کارت ملی (پشت و رو).

    اسکن صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه.

    اسکن عکس رنگی 6*4 جدیدبا زمینه سفید(بدون عینک،کلاه،کراوات،زیورآلات،ودستمال گردن بدون روتوش_ برای خانمها قرص صورت مشخص وباحجاب)

    اسکن کارت پایان خدمت هوشمند یا معافیت دائم برای آقایان.

)www.Patmak.Mrud.ir)    تصویررسیدپرداخت الکترونیک هزینه صدورمجوزازسامانه پاتمک.   

تصویر گواهی سابقه به کارمهندسی دررشته مربوطه پروانه اشتغال(برای متقاضیان درج صلاحیت جدید و متقاضیان ارتقاءپروانه).

     تصویرسندمالکیت یااجاره نامه رسمی برای احراز محل سکونت یااقامت متقاضی.   

     اسکن کارنامه قبولی درآزمون برای متقاضیان درج صلاحیت جدید.

     تصویرپرداخت حق تمبربند11ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ 5 هزارتومان.

واحد صدور  وتمدید  و ارتقاء پروانه اشتغال سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان

دکمه بازگشت به بالا