شرایط عضویت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت  در سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان

1 – اصل و کپی مدرک تحصیلی کاردانی در رشته های شش گانه ساختمان.
(عمران معماری شهرسازی مکانیک برق نقشه برداری )
2- اصل کپی شناسنامه تمام صفحات.
3 اصل و کپی کارت ملی جدید (پشت و رو)
4- اصل و کپی کارت پایان خدمت جدید (هوشمند)
5 عکس 4x3 پرسنلی (پشت نویس شده) 4 عدد
6- تکمیل فرم درخواست عضویت
7- واریز مبلغ 2,000,000 ریال حق عضویت 1402 (ورودیه جدید)

شرایط عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان

برای عضویت در سازمان احراز شرایط زیر لازم است :
الف دارا بودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در رشته های موضوع ماده یک آئین نامه.
ب- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
پ ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
ت- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ث تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
تبصره- عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی مذکور طبق بند (ث) ماده (۱۷) آئین نامه تعیین می شود..

دکمه بازگشت به بالا