قوانین؛ بخشنامه ها و دستورالعملها

ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهی ‌قبولی ‌آزمونها

ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان

ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهي قبولي آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان وكاردانهاي فني ساختمان به شرح زير و به شماره ۴۲۰/۱۱۹۵۵ مورخ ۲۶/۴/۸۴ به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانهاي سراسر كشور ابلاغ گرديده است. براساس اين دستورالعمل صدور گواهي قبولي جهت متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار در هر  استان توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان و مطابق ضوابط مطروحه در دستورالعمل انجام مي‌پذيرد.

۱- گواهي قبولي مهندسين (به غير از رشته معماري) و كاردانهاي فني ساختمان در صورت احراز شرايط شركت در آزمون به مدت دو سال از تاريخ برگزاري آزمون، جهت اخذ يا ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار داراي اعتبار مي‌باشد.

۲- گواهي قبولي مهندسين (به غير از رشته معماري) و كاردانهاي فني ساختمان در صورت احراز شرايط شركت در آزمون در صورتي كه از تاريخ آزمون بيش از دو سال و حداكثر  چهار سال گذشته باشد به‌شرح زير بررسي خواهد شد:

الف- در آزمون حرفه‌اي مهندسان رشته‌هاي شهرسازي، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك  در صورت اثبات به فعاليت در حرفه و ارائه مدارك مستند از زمان آزمون تا تاريخ مراجعه، اعتبار گواهي قبولي قابل تمديد خواهد بود.

ب- در آزمون كاردانهاي فني ساختمان كليه رشته‌ها در صورت اثبات به فعاليت در حرفه و ارائه مدارك مستند از زمان آزمون تا تاريخ مراجعه، اعتبار گواهي قبولي قابل تمديد خواهد بود.

ج- در آزمون حرفه‌اي مهندسان رشته عمران (نظارت) در صورت اثبات به فعاليت در حرفه و ارائه مدارك مستند از زمان آزمون تا تاريخ مراجعه، اعتبار گواهي قبولي صرفاً در بخش نظارت آزمون قابل تمديد خواهد بود.

د- در آزمون حرفه‌اي مهندسان رشته عمران (محاسبات)، در صورت شركت و قبولي در آزمون مصاحبه حضوري اعتبار گواهي قبولي قابل تمديد خواهد بود.

۳- در آزمون حرفه‌اي مهندسان رشته معماري، قبولي هر بخش از آزمون (تستي، ترسيمي يا طراحي) در صورت احراز شرايط شركت در آزمون به مدت دو سال بعد از تاريخ آزمون داراي اعتبار مي‌باشد. در صورتي كه متقاضي در اين مدت قبولي تمامي بخشهاي لازم را در يك دوره يا دوره‌هاي جداگانه آزمون كسب نمايد مي‌تواند جهت اخذ يا ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي اقدام نمايد.

۴- در آزمون حرفه‌اي مهندسان رشته معماري، در مواردي كه از قبولي بخش يا بخشهايي از آزمون بيش از دو سال و حداكثر چهارسال گذشته باشد و متقاضي در اين مدت، قبولي تمامي بخشهاي لازم را كسب نموده باشد در صورت  اثبات به فعاليت در حرفه و ارائه مدارك مستند از زمان قبولي آن بخش از آزمون تا تاريخ مراجعه، اعتبار گواهي قبولي قابل تمديد خواهد بود.

تذكر۱-۴: تمديد اعتبار قبولي هر  بخش از آزمون معماري به شرط احراز شرايط شركت در آزمون همان بخش قابل بررسي خواهد بود. در غير اين صورت قبولي آن بخش از آزمون كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود.

تذكر۲-۴: جهت صدور گواهي قبولي در رشته معماري قبولي در بخشهاي تعيين شده به شرح زير الزامي مي‌باشد:

تاريخ آزمون

تستي معماري

ترسيمي معماري

طراحي معماري

۲۸/۴/۸۰

كليه پايه‌ها

كليه پايه‌ها

پايه سه

۲۲/۱/۸۱

كليه پايه‌ها

كليه پايه‌ها

پايه سه

بهار ۸۲

كليه پايه‌ها

كليه پايه‌ها

پايه‌سه و متقاضيان پايه دو كه براي اولين بار پروانه اشتغال بكار رشته معماري دريافت مي‌نمايند

اسفند ۸۲

كليه پايه‌ها

كليه پايه‌ها

پايه سه و متقاضيان پايه يك و دو كه براي اولين بار پروانه اشتغال بكار رشته معماري دريافت مي‌نمايند.

بهمن ۸۳

كليه پايه‌ها

كليه پايه‌ها

پايه سه و متقاضيان پايه يك و دو كه براي اولين بار پروانه اشتغال بكار رشته معماري دريافت مي‌نمايند.

جدول شماره ۱

تذكر۳-۴: با تعيين ضوابط جديد جهت آزمون رشته‌ معماري ، دستورالعمل جديد جايگزين دستورالعمل فعلي خواهد شد .

تبصره۱ : فعاليت در حرفه با تحقق شرايط ذيل قابل اثبات خواهد بود:

³ارائه مدارك مستند به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محل عضويت براي مهندسان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان  براي كاردانها

³بررسي و تأييد سوابق توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كانون كاردانهاي فني ساختمان استان (حسب مورد)

³تصويب سوابق كار توسط سازمان مسكن و شهرسازي استان

تبصره۲: گواهي قبوليهاي تمديدشده صرفاً تا دو ماه بعد از تاريخ صدور گواهي تمديد، معتبر خواهند بود.

۵- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان رشته‌هاي شهرسازي ، معماري (بخش تستي) ، مكانيك، برق ، نقشه‌برداري و ترافيك مورخ اسفندماه ۸۲ و بعد از آن كه حدنصاب پايه بالاتر (مطابق جداول زير) در همان آزمون را كسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضي و احراز شرايط شركت در همان آزمون (مطابق موارد مذكور در ذيل) امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذكر۱-۵: در صورت عدم احراز تمامي شرايط مربوط به آزمون حتي در صورت كسب حدنصاب لازم جهت پايه مورد درخواست امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود نخواهد داشت. 

تذكر۲-۵: درخواست متقاضي صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (دو سال بعد از تاريخ آزمون) قابل بررسي خواهد بود.

۶- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان رشته عمران در بخش‌هاي نظارت و محاسبات به علت متفاوت بودن دفترچه سئوالات آزمون در پايه‌هاي مختلف امكان مقايسه بين نمره اخذ شده در يك پايه و حدنصاب پايه‌هاي بالاتر وجود ندارد و قبولي هر داوطلب صرفاً در پايه قبولي معتبر خواهد بود.

۷- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي كاردانهاي فني ساختمان رشته‌هاي معماري،عمران، مكانيك، برق و نقشه‌برداري مورخ شهريورماه ۸۳ و بعد از آن كه حدنصاب پايه بالاتر (مطابق جداول شماره ۵ الي ۸) در همان آزمون را كسب نموده‌اند صرفاً در صورت درخواست متقاضي و احراز شرايط شركت در همان آزمون (مطابق موارد مذكور در تبصره۳) امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود خواهد داشت.

تذكر۱-۷: در صورت عدم احراز تمامي شرايط مربوط به آزمون حتي در صورت كسب حدنصاب لازم جهت پايه مورد درخواست امكان صدور گواهي قبولي در پايه بالاتر وجود نخواهد داشت.

تذكر۲-۷: درخواست متقاضي مشمول رديف ۷ صرفاً در صورت ارائه درخواست در زمان اعتبار آزمون (تا دو سال بعد از تاريخ آزمون) قابل بررسي خواهد بود.

۸- درخصوص قبول‌شدگان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان سال ۷۱ و بعد از آن كه اطلاعات آنها در لوح فشرده ارسالي طي نامه شماره ۷۱۹۰۰/۴۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ و نسخه‌هاي ارسالي بعدي اين دفتر موجود ‌باشد در صورت انتقال به استان ديگر، سازمان محترم مسكن و شهرسازي استان مقصد مي‌تواند به استناد اطلاعات لوح‌فشرده گواهي قبولي در آزمون با امضاء رئيس سازمان جهت درج در پرونده متقاضي صادر نموده و رونوشت گواهي مذكور را جهت اطلاع به سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان مبدأ (استان محل آزمون و استان محل اخذ پروانه اشتغال بكار قبلي متقاضي) ارسال نمايد. (فرم شماره ۶ مربوط به رشته مهندسي معماري ، فرم شماره ۷ مربوط به سایررشته های مهندسی ، فرم شماره ۸ مربوط به کلیه رشته های کاردانی )

تذکر ۱-۸:قبولی شرکت کنندگان پایه های ۱و۲ آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ و۲۲/۰۱/۸۱ درتمامی پایه ها صرفاً دربخش نظارت می باشد.

تبصره ۳:شرایط شرکت درآزمونهای حرفه ای مهندسان وکاردانهای فنی ساختمان مورخ ۲۸/۰۴/۸۰ وبعدازآن بشرح زیر می باشد:

۱- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ بهمن ماه ۸۳ صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که شرایط شرکت درآزمون به شرح زیر رااحراز نموده اند وسنوات آنهاتا پایان شهریورماه ۸۴ تکمیل می شودموردتایید می باشد:

الف ) قبولی شرکت کنندگانی که اولین مدرک مهندسی آنان کارشناسی مورخ ۲۸/۱۱/۷۲ ، کارشناسی ارشدمورخ ۲۸/۱۱/۷۳ یادکتری مورخ ۲۸/۱۱/۷۴ یاقبل از آن باشددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

   ب) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکربوده وتاتاریخ ۲۰/۱۰/۸۳ \پروانه اشتغال بکارخودرادرپایه پایین تراخذکرده باشنددرصورت احراز سنوات لازم مطابق جدول ذیل.

ج) قبولی شرکت کنندگانی که تاریخ اخذ اولین مدرک آنان کارشناسی ، کارشناسی ارشدیادکتری بعد ازتاریخ های فوق الذکرباشد ودارای پروانه اشتغال بکارنباشنددرصورت شرکت درآزمون پایه سه وتکمیل سنوات لازم جهت پایه سه مطابق جدول ذیل.

 

آزمون حرفه‌اي

رديف

مقطع تحصيلي

پايه سه

پايه دو

پايه يك

مهندسان

۱

كارشناسي

۳سال

۷سال

۱۲سال

۲

كارشناسي ارشد

۲سال

۶سال

۱۱سال

۳

دكتري

۱سال

۵سال

۱۰سال

جدول شماره۲

۲- درخصوص آزمونهای حرفه ای مهندسان مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول فوق تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (۳) تکمیل شودموردتأیید می باشد.

۳- درخصوص آزمونهای کاردانهای فنی ساختمان  مورخ شهریورماه ۸۳ وقبل ازآن ، صرفاًقبولی شرکت کنندگانی که سنوات آنهامطابق جدول زیر تاپایان تاریخهای مندرج درجدول شماره (۳) تکمیل شودموردتأیید می باشد.

آزمون حرفه‌اي

رديف

مقطع تحصيلي

پايه سه

پايه دو

پايه يك

كاردانهاي فني ساختمان

۱

دارندگان مدارك فني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۵ سال

۹ سال

۱۵ سال

۲

دارندگان‌مدارك‌فني‌مورد تأييد ساير وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي

۶ سال

۱۰سال

۱۶ سال

جدول شماره۳

۴- محاسبه سنوات لازم مطابق دستورالعملهاي ابلاغي در هر آزمون تا پايان تاريخهاي مندرج در جدول ذيل مي‌باشد. در صورتي كه متقاضي سنوات لازم را مطابق موارد ۱ و ۲ و ۳ شرايط آزمون تا پايان تاريخ‌هاي اعلام شده زير احراز نكرده باشد قبولي در آزمون مذكور كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود. 

رشته‌هاي مورد آزمون

تاريخ آزمون

محاسبه سنوات لازم تا پايان تاريخ

كليه رشته‌هاي مهندسي

۲۸/۴/۸۰

اسفند ماه ۸۰

كليه رشته‌هاي كارداني

۶/۱۰/۸۰

اسفندماه ۸۱

طراحي معماري

۲۵/۱۱/۸۰

اسفندماه ۸۱

كليه رشته‌هاي مهندسي باستثناء طراحي معماري

۲۲/۱/۸۱

اسفندماه ۸۱

طراحي معماري

۱۸/۲/۸۲

شهريورماه ۸۲

ترسيمي معماري

۱۹/۲/۸۲

شهريورماه ۸۲

عمران (محاسبات) و كليه رشته‌هاي كارداني

۸/۳/۸۲

شهريورماه ۸۲

عمران (نظارت) و آزمون تستي بقيه رشته‌هاي مهندسي

۹/۳/۸۲

شهريورماه۸۲

معماري (تستي و ترسيمي)، عمران (نظارت)، برق و مكانيك

۱۴/۱۲/۸۲

شهريورماه ۸۳

طراحي معماري

۱۵/۱۲/۸۲

شهريورماه ۸۳

عمران (محاسبات)، شهرسازي، نقشه‌برداري، ترافيك و كليه رشته‌هاي كارداني

۵/۶/۸۳

اسفندماه ۸۳

معماري (تستي و ترسيمي)، عمران (نظارت)، برق و مكانيك

۱۵/۱۱/۸۳

شهريورماه ۸۴

طراحي معماري

۱۶/۱۱/۸۳

شهريورماه ۸۴

جدول شماره۴

تبصره ۴: حدنصابهاي آزمونهاي حرفه اي مهندسان وكاردانهاي فني ساختمان ازتاريخ اسفندماه ۸۲  بعد به شرح زير مي باشد:

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۱۴/۱۲/۸۲

رشته

پايه

نمره حدنصاب قبولي

كل امتياز

معماري

يك

۳۵

۱۰۰

دو

۳۵

سه

۳۵

مكانيك

يك

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

برق

يك

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

جدول شماره۵ 

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۵/۶/۸۳

رشته

پايه

نمره حدنصاب قبولي

كل امتياز

شهرسازي

يك

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

نقشه‌برداري

يك

۵۵

۱۰۰

دو

۵۰

سه

۴۵

ترافيك

يك

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

جدول شماره۶

 حدنصاب های آزمون کاردانهای فنی ساختمان مورخ ۵/۶/۸۳

رشته ها

پايه

نمره حدنصاب قبولي

كل امتياز

معماري

عمران

مكانيك

برق

نقشه‌برداري

يك

۶۰

۱۰۰

دو

۵۵

سه

۵۰

جدول شماره۷

 حدنصاب های آزمون حرفه ای مهندسان مورخ ۱۵/۱۱/۸۳

رشته

پايه

نمره حدنصاب قبولي

كل امتياز

معماري

يك

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

مكانيك

يك

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

برق

يك

۵۰

۱۰۰

دو

۴۵

سه

۴۰

جدول شماره۸

«دفتر امور مقررات ملّي ساختمان»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا