اخبار و اطلاعیه ها
موضوعات داغ

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان(مجریان ذیصلاح)

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح  ) و اصلاحیه های آن :

پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

الف) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوق‌الذكر مستثني و مطابق شرايط زير احراز صلاحيت مي‌شوند.

شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.

در موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كانون كاردان‌هاي استان.

حداقل دو نفر از مديران شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال بكار باشند كه يك نفر آنان در رشته شهرسازي باشد و در شركت به طور تمام وقت اشتغال بكار داشته باشند.

ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آيين‌نامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.

ظرفيت اشتغال سازندگان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانه و تعيين حدود صلاحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول 1 مي‌باشد.

جدول1- حدود صلاحيت و حداكثر ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده

حقوقي

پايه3 پايه2 پايه1
تركيب و تعداد شاغلين تمام وقت يا امضاء هيأت مديره شخص حقوقي 1نفر كاردان پايه 1

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

1نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

يا معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه2

1 نفر مهندس پايه3

يا 1 نفر كاردان*يا

معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه1

1 نفر مهندس پايه2

يا 3 و ياكاردان*يا

معمار تجربي*

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده 3 5 6 10 بالاتر از 10 طبقه
حداكثر تعداد كار 3 5 7
حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع) 2500 4000 6000 9000 14000

*پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص مذكور اختياري است.

تبصره 1: در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي پروانه اشتغال بكار باشد، به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري به صورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، دستگاه نظارت، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي شود كه صلاحيت شخص مذكور مطابق جدول زير مي‌باشد.

جدول 2- حدود صلاحيت رئيس كارگاه

پايه پروانه اشتغال بكار رئيس كارگاه حداكثر متراژ ناخالص ساختمان حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده
كاردان پايه 3 معمار يا عمران تا 500 تا 3 طبقه
كاردان پايه 2 معمار يا عمران ” 1000 تا 4 طبقه
كاردان پايه 1 معمار يا عمران ” 2000 تا 5 طبقه
كاردان پايه 3 معمار يا عمران ” 3000 تا 6 طبقه
كاردان پايه 2 معمار يا عمران ” 6000 تا 7 طبقه
كاردان پايه 1 معمار يا عمران ” 10000 بيش از 7 طبقه

تبصره 2: حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي سازندگان حقوقي در پايه‌هاي 3، 2، 1 به ترتيب 3000، 6000 و 10000 متر مربع مي‌باشد.

تبصره 3: براي كارهاي اجرايي با زيربناي بيش از 10000 مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقي كه بر اساس مواد فوق‌الذكر و ساير مواد مندرج در دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان تعيين صلاحيت شده‌اند، الزامي است.

ب) اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال بكار در رشته عمران يا معماري اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت) ارائه دهند مطابق جدول زير تعيين صلاحيت مي‌شوند.

جدول شماره 3- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار اشخاص حقيقي سازنده مسكن‌و‌ساختمان در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده حقيقي پايه3 كارداني

پايه‌هاي2و1 معمار تجربي

پايه 2 كارداني پايه 1 كارداني پايه 3 مهندسي پايه2 مهندسي پايه 1 مهندسي
حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده 2 3 4 5 6 7
حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع) 300 600 1000 1500 2500 3500

تبصره1: تعداد كار مجاز اشخاص حقيقي سازنده مسكن و ساختمان يك كار مي‌باشد و چنانچه آن كار به مرحله اتمام عمليات سفتكاري برسد سازنده مي‌تواند كار ديگري را تقبل تعهد اجرا نمايد مشروط بر آن  كه براي كار اول خود يك نفر رئيس كارگاه مطابق شرايط مندرج در جدول شماره 2 تعيين نمايند.

تبصره2: اشخاص حقيقي طراح يا ناظر در صورتيكه بخواهند در بخش اجرا فعاليت نمايند به منظور تطبيق شرايط و فقط يكبار، 50% ظرفيت مصرفي در بخش‌هاي نظارت يا طراحي از درصد ظرفيت اشتغال بكار ايشان در بخش اجرا و ظرفيت اجراي شخص مذكور محاسبه مي‌شود.

ج) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان كه مطابق دستورالعمل فوق‌الاشعار تعيين صلاحيت شده‌اند.

چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پيمانكاري(اجراي ساختمان با مصالح)فعاليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بكار شرح جدول زير استفاده نمايند.

جدول شماره4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمانكاري يا پيمان مديريت مي‌نمايند.

عنوان پايه پروانه اشتغال بكار حداكثر ظرفيت اشتغال حداكثر تعداد كار حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده سازنده حقوقي 1 000/60 6 تا 20
2 000/30 6 تا 10
3 000/10 6 تا 6
پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

1

رتبه1 000/100 3 نا محدود
رتبه2 000/60 3 تا 20
رتبه3 000/20 3 تا 15
2 رتبه4 18000 3 تا 10
3 رتبه5 6000 3 تا 6

تبصره1: با ابلاغ اين اصلاحيه، تبصره 3 جزء 10 از بند الف ماده 2 دستورالعمل شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 لغو و پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چنانچه ساير موارد مربوط به دستورالعمل مذكور را رعايت نمايند مشمول افزايش ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 مي‌شوند.

تبصره2: پيمانكاران مذكور به منظور تطبيق پروانه اشتغال بكار خود با شرايط مندرج در تبصره 1 بايد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 13/4/89 اقدام نمايند بديهي است ادامه كارهاي اجرايي قبلي بلامانع و تقبل تعهد كارهاي جديد فقط در مهلت مقرر مذكور امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره3: اشخاص حقوقي مشمول بند (ج)حداكثر نصف ظرفيت اشتغال بكار خود را مطابق جدول شماره 4 به صورت قرارداد پيمان مديريت استفاده نمايند. مشروط بر اين كه مجموع ظرفيت اشتغال بكار ايشان از مفاد جدول فوق تجاوز ننمايد.

تبصره4: استفاده از خدمات رئيس كارگاه با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شماره2 اين دستورالعمل براي اشخاص حقوقي مشمول بند (ج) الزامي مي‌باشد.

تبصره5: قرارداد اجراي ساختمان با مصالح(پيمانكاري)بايد به تأييد سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان برسد.

اصلاحيه ساير مواد دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان متعاقباً ابلاغ مي‌شود.

بخشنامه ۴۶۴۵۹/۴۰۰ مورخ ۱۴/۹/۸۸

کسانیکه در راه ما تلاش کنند ما راههای خویش را به آنها نشان خواهیم داد. سوره عنکبوت آیه 69

هر کس مشکل مومنی را برطرف سازد خداوند گشایش در مشکلات دنیایی و آخرتی او فراهم می آورد. امام حسین (ع)

روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان ها

سلام علیکم

پیرو دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره  02 /100/ 56096 مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ اصلاحات انجام شده در بند « الف » ماده 2 این دستورالعمل به شرح ذیل جهت هرگونه اقدام لازم به آگاهی می رساند:

۱-در صدور پروانه اشتغال به کار برای پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موضوع تبصره 3 جزء 10 این بند نیازی به بررسی مجدد صلاحیت نبوده و صرفاً رعایت جز 3 و 4 آن یعنی ” عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی و یا کانون کاردانهای استان ” و ” حداقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال …….. ” شرط لازم و کافی است.

2 -حداکثر امتیاز لازم قابل کسب توسط سازنده در بخش نیروی انسانی موضوع جدول شماره 1 ذیل جزء 5 بند فوق الذکر از 20 امتیاز به 30 امتیاز اصلاح می گردد.

3 -حداقل امتیاز لازم در بخشهای ارزیابی مالی و کارهای اجرا شده در موضوع جزء 7 و 8 بند مذکور برای سازندگان حقوقی در پایه 3 و سازندگان حقیقی در پایه دو و سه الزامی نبوده و می توانند با توجه به موارد سایر بخشها نسبت به تامین امتیاز لازم اقدام نمایند.

خواجه دلوئی

 

 

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

به شماره  02 /100/ 56096 مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷

مقدمه :

به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور از تاريخ صدور اين ابلاغيه در سراسر كشور فعاليت كليه سازندگان حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده در اجراي ساختمان با رعايت صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي مربوطه بشرح مواد زير مي‌باشد:

ماده 1- تعاريف :

سازندگان داراي پروانه صلاحيت : سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي.

سازنده حقيقي : مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي.

سازنده حقوقي : شركت يا مؤسسه داراي پروانه اشتغال بكار.

ماده 2- شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي

الف) سازندگان حقوقي :

شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقي براساس جداول و موارد زير تعيين مي‌گردد:

1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.

2- موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

3- عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي يا كانون كاردانهاي فني استان.

4- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته‌هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي‌تواند در يكي از رشته‌هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه‌برداري بوده و در شركت به طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند.

5- ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت براساس انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.

تبصره 1 : در موارد استثناء و با تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه موارد در هيأت مديره نظام مهندسي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد.

جدول شماره 1 : امتيازبندي پايه پروانه اشتغال اعضاء حقيقي شاغل امتيازآور در شخص حقيقي

پروانه اشتغال بكار مهندسي پروانه اشتغال بكار كارداني پروانه اشتغال بكار تجربي

(دارندگان ديپلم فني و پروانه‌هاي مهارت فني)

پايه 4 2 1 2 2 1 4 2 1
امتياز 3 5 8 2 3 5 2 3 4

حداكثر امتياز قابل كسب توسط سازنده از اين شاخص 20 مي‌باشد.

6- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌اي سازنده در اجرا به ازاي هر 500 مترمربع زيربناي احداث شده توسط سازنده يك امتياز و حداكثر 40 امتياز تعلق خواهد گرفت.

7- ارزيابي توان مالي، امكانات و تجهيزات سازندگان براساس شاخص هاي زير انجام مي شود :

– سرمايه و تجهيزات شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال

– دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه‌گذاري به ازاي هر يك ميليارد ريال

– ارائه ضمانت نامه بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– ميزان سرمايه گذاري‌هاي قبلي مشروط به روشن بودن وضعيت استرداد تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

امتياز

1

0.5

0.5

1

0.5

1.5

حداقل امتياز لازم قابل كسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالي، امكانات و تجهيزات 2 امتياز و حداكثر امتياز 30 امتياز مي‌باشد.

8- به منظور ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخصهاي زير ملاك عمل خواهد بود :

شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجراء شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي

– رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تأييد دستگاه نظارت يا دستگاه ذيربط     نمره تا     10

– حسب مورد ارائه گواهي عدم خلاف يا پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر انجام تعهدات   نمره تا      10

– اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش‌بيني شده در قراردادهاي مرتبط يا تأخير كمتر از 25 درصد مدت مقرر   نمره تا      10

– بازپرداخت به موقع تسهيلات بانكي يا ترتيب بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز    نمره تا    20

– استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (با رعايت سبك سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و …)    نمره تا     20

جدول 2 :‌ نحوه امتيازبندي شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي

20 تا 30 نمره 31 تا 40 نمره 41 تا 50 نمره 51 و بيشتر
5 امتياز 10 امتياز 15 امتياز 20 امتياز

حداقل امتياز لازم كه سازندگان بايد از اين شاخص كسب نمايند 5 و حداكثر آن 20 تعيين مي‌گردد.

9- حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت براساس جدول شماره 3 تعيين مي‌گردد. بديهي است پايه سازنده حقوقي نهايتأ با توجه به شرايط ذكر شده در اين جدول و نيز امتيازات مكتسبه از شاخص‌هاي معرفي شده قبلي تعيين خواهد شد.

جدول 3 : حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت

پايه سازنده حقوقي پايه 3 پايه 2 پايه 1
تركيب 2 نفر عضو اصلي هيئت مديره كاردان – كاردان مهندس پايه 3 – كاردان 2 نفر مهندس پايه 3 2 نفر مهندس پايه 2 2 نفر مهندس پايه 1

10- تعيين پايه و حدود صلاحيت سازندگان حقوقي :

پايه سازندگان حقوقي براساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخصهاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره 3 بعنوان شرط لازم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي در 3 پايه 3 ، 2 ، 1 صادر مي‌شود، حداقل امتياز لازم براي احراز پايه 3، 2، 1به ترتيب 25، 45، 70 به بالا و اعتبار پروانه‌هاي صادره سه سال است. حوزه فعاليت سازندگان حقوقي با پايه 3، استان صادر كننده پروانه و در پايه‌هاي حقوقي 2 و 1 سراسر كشور است.

تبصره 2 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 21/10/66 ، در انجام وظايف قانوني خود نياز به احراز صلاحيت موضوع اين ماده ندارد.

تبصره 3 : پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به احراز صلاحيت مجدد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ندارند و مي‌توانند مطابق بخشنامه ابلاغي به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت و فعاليت نمايند.

تبصره 4 : در صورتيكه شركت تازه تأسيس باشد جهت ارزيابي سوابق حرفه‌اي ، توان مالي و تجهيزاتي و مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي موضوع رديف‌هاي 6 ، 7 و 8 ، سوابق اعضاي هيئت مديره شركت به صورت انفرادي ارزيابي شده و نهايتأ با اعمال 4/0 امتياز نهايي منظور خواهد گرديد.

ب ) سازندگان حقيقي :

1- شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه‌اي، توان مالي، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلي تعيين مي‌شود. سازنده حقيقي الزامأ بايد داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي، كارداني و يا تجربي در يكي از رشته‌هاي اصلي عمران يا معماري باشد.

2- سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل بايد حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي را از جداول و شاخص‌هاي تعيين شده كسب نمايد.

3- حوزه فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه مي‌باشد.

ماده 3

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند.

تبصره 1 : هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد.

تبصره 3 : ظرفيت اشتغال سازندگان مسكن و ساختمان در ساختمانهاي موضوع طرح مسكن مهر (مسكن با حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره 99 ساله) موضوع مصوبه شماره 87314/ت 316 ك مورخ 30/5/87 كار گروه مسكن كشور (موضوع كار گروه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و پروژه‌هاي خيرين مسكن ساز، منوط به اعمال تخفيف حداقل معادل 50 درصد برابر 20 درصد ظرفيت مربوطه منظور خواهد شد.

ماده 4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي

جدول شماره 4 : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي

سازنده پايه حداكثر ظرفيت اشتغال حداكثر تعداد كار حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده حقيقي مهندس پايه 1 3000 3 تا 7
پايه 2 2000 3 تا 6
پايه 3 1400 3 تا 5
كاردان پايه 1 2000 3 تا 4
پايه 2 1000 3 تا 3
پايه 3 800 3 تا 4
ديپلمه فني يا معماران تجربي پايه 1 1000 3 تا 4
پايه 2 500 3 تا 3
پايه 3 300 3 تا 2
سازنده حقوقي مجري حقوقي پايه 1 30000 6 تا 20
پايه 2 9000 6 تا 10
پايه 3 5000 6 تا 6
*پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پايه 1 رتبه 1 70000 3 نامحدود
رتبه 2 40000 3 تا 20
رتبه 3 20000 3 تا 15
پايه 2 9000 3 تا 10
پايه 3 3000 3 تا 6

* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.

تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.

تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.

تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.

تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.

تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.

تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل‌ آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.

ماده 5

حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.

ماده 6

سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.

در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.

ماده 7

کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.

ماده 8

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان 1389ساعت 8:52  توسط جمعی ازاعضای کانون مهندسان کرج ( آذران )  |  آرشیو نظرات
بسمه تعالي

دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

( مجریان ذیصلاح  )

مقدمه :

به استناد مواد 4، 30 و 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي و بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمانهاي مشمول قانون مذكور از تاريخ صدور اين ابلاغيه در سراسر كشور فعاليت كليه سازندگان حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده در اجراي ساختمان با رعايت صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي مربوطه بشرح مواد زير مي‌باشد:

ماده 1- تعاريف :

سازندگان داراي پروانه صلاحيت : سازندگان حقيقي و حقوقي ساختمان داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي.

سازنده حقيقي : مهندس، كاردان فني، ديپلم فني و معمار تجربي.

سازنده حقوقي : شركت يا مؤسسه داراي پروانه اشتغال بكار.

ماده 2- شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي

الف) سازندگان حقوقي :

شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقوقي براساس جداول و موارد زير تعيين مي‌گردد:

1- شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.

2- موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

3- عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي يا كانون كاردانهاي فني استان.

4- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته‌هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيز مي‌تواند در يكي از رشته‌هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه‌برداري بوده و در شركت به طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند.

5- ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت براساس انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.

تبصره 1 : در موارد استثناء و با تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه موارد در هيأت مديره نظام مهندسي بررسي و تصميم‌گيري خواهد شد.

جدول شماره 1 : امتيازبندي پايه پروانه اشتغال اعضاء حقيقي شاغل امتيازآور در شخص حقيقي

پروانه اشتغال بكار مهندسي پروانه اشتغال بكار كارداني پروانه اشتغال بكار تجربي

(دارندگان ديپلم فني و پروانه‌هاي مهارت فني)

پايه 4 2 1 2 2 1 4 2 1
امتياز 3 5 8 2 3 5 2 3 4

حداكثر امتياز قابل كسب توسط سازنده از اين شاخص 20 مي‌باشد.

6- جهت در نظر گرفتن سوابق حرفه‌اي سازنده در اجرا به ازاي هر 500 مترمربع زيربناي احداث شده توسط سازنده يك امتياز و حداكثر 40 امتياز تعلق خواهد گرفت.

7- ارزيابي توان مالي، امكانات و تجهيزات سازندگان براساس شاخص هاي زير انجام مي شود :

– سرمايه و تجهيزات شركت به ازاي هر يك ميليارد ريال

– دريافت تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– استفاده از اعتبار جذب يا سرمايه‌گذاري به ازاي هر يك ميليارد ريال

– ارائه ضمانت نامه بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

– ميزان سرمايه گذاري‌هاي قبلي مشروط به روشن بودن وضعيت استرداد تسهيلات و اعتبارات بانكي به ازاي هر يك ميليارد ريال

امتياز

1

0.5

0.5

1

0.5

1.5

حداقل امتياز لازم قابل كسب توسط سازنده جهت در نظر گرفتن توان مالي، امكانات و تجهيزات 2 امتياز و حداكثر امتياز 30 امتياز مي‌باشد.

8- به منظور ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده توسط سازنده شاخصهاي زير ملاك عمل خواهد بود :

شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجراء شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي

– رعايت مقررات ملي ساختمان براساس تأييد دستگاه نظارت يا دستگاه ذيربط     نمره تا     10

– حسب مورد ارائه گواهي عدم خلاف يا پايان كار و يا مدارك مستند مبني بر انجام تعهدات   نمره تا      10

– اجراي ساختمان و انجام تعهدات در موعد پيش‌بيني شده در قراردادهاي مرتبط يا تأخير كمتر از 25 درصد مدت مقرر   نمره تا      10

– بازپرداخت به موقع تسهيلات بانكي يا ترتيب بازپرداخت آن با توجه به تأخيرات مجاز    نمره تا    20

– استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان (با رعايت سبك سازي، بهينه سازي مصرف انرژي و …)    نمره تا     20

جدول 2 :‌ نحوه امتيازبندي شاخص هاي ارزيابي مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق در كارهاي قبلي

20 تا 30 نمره 31 تا 40 نمره 41 تا 50 نمره 51 و بيشتر
5 امتياز 10 امتياز 15 امتياز 20 امتياز

حداقل امتياز لازم كه سازندگان بايد از اين شاخص كسب نمايند 5 و حداكثر آن 20 تعيين مي‌گردد.

9- حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت براساس جدول شماره 3 تعيين مي‌گردد. بديهي است پايه سازنده حقوقي نهايتأ با توجه به شرايط ذكر شده در اين جدول و نيز امتيازات مكتسبه از شاخص‌هاي معرفي شده قبلي تعيين خواهد شد.

جدول 3 : حداقل شرايط لازم جهت تركيب اعضاي اصلي هيئت مديره سازنده حقوقي براي اخذ صلاحيت

پايه سازنده حقوقي پايه 3 پايه 2 پايه 1
تركيب 2 نفر عضو اصلي هيئت مديره كاردان – كاردان مهندس پايه 3 – كاردان 2 نفر مهندس پايه 3 2 نفر مهندس پايه 2 2 نفر مهندس پايه 1

10- تعيين پايه و حدود صلاحيت سازندگان حقوقي :

پايه سازندگان حقوقي براساس نتايج حاصله از ارزيابي جداول و شاخصهاي ذكر شده و با توجه به جدول شماره 3 بعنوان شرط لازم تعيين و پروانه اشتغال به كار سازندگان حقوقي در 3 پايه 3 ، 2 ، 1 صادر مي‌شود، حداقل امتياز لازم براي احراز پايه 3، 2، 1به ترتيب 25، 45، 70 به بالا و اعتبار پروانه‌هاي صادره سه سال است. حوزه فعاليت سازندگان حقوقي با پايه 3، استان صادر كننده پروانه و در پايه‌هاي حقوقي 2 و 1 سراسر كشور است.

تبصره 2 : بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب اساسنامه قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 21/10/66 ، در انجام وظايف قانوني خود نياز به احراز صلاحيت موضوع اين ماده ندارد.

تبصره 3 : پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيازي به احراز صلاحيت مجدد از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ندارند و مي‌توانند مطابق بخشنامه ابلاغي به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 از وزارت مسكن و شهرسازي پروانه اشتغال به كار دريافت و فعاليت نمايند.

تبصره 4 : در صورتيكه شركت تازه تأسيس باشد جهت ارزيابي سوابق حرفه‌اي ، توان مالي و تجهيزاتي و مطلوبيت كارهاي اجرا شده قبلي موضوع رديف‌هاي 6 ، 7 و 8 ، سوابق اعضاي هيئت مديره شركت به صورت انفرادي ارزيابي شده و نهايتأ با اعمال 4/0 امتياز نهايي منظور خواهد گرديد.

ب ) سازندگان حقيقي :

1- شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي نيز با توجه به پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه‌اي، توان مالي، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلي تعيين مي‌شود. سازنده حقيقي الزامأ بايد داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي، كارداني و يا تجربي در يكي از رشته‌هاي اصلي عمران يا معماري باشد.

2- سازنده حقيقي براي احراز شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع اين دستورالعمل بايد حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي را از جداول و شاخص‌هاي تعيين شده كسب نمايد.

3- حوزه فعاليت سازنده حقيقي استان صادر كننده پروانه مي‌باشد.

ماده 3

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ساختمانها الزاماً مي‌بايست توسط سازندگان حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت اجرا شوند.

تبصره 1 : هيأت هاي چهار نفره استان مي‌توانند بنابر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان نسبت به اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند. در هر صورت اجراي مرحله‌اي اين دستورالعمل مي‌بايست ظرف مدت دو سال صورت پذيرد.

تبصره 3 : ظرفيت اشتغال سازندگان مسكن و ساختمان در ساختمانهاي موضوع طرح مسكن مهر (مسكن با حق بهره‌برداري از زمين به صورت اجاره 99 ساله) موضوع مصوبه شماره 87314/ت 316 ك مورخ 30/5/87 كار گروه مسكن كشور (موضوع كار گروه اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) و پروژه‌هاي خيرين مسكن ساز، منوط به اعمال تخفيف حداقل معادل 50 درصد برابر 20 درصد ظرفيت مربوطه منظور خواهد شد.

ماده 4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي

جدول شماره 4 : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي

سازنده پايه حداكثر ظرفيت اشتغال حداكثر تعداد كار حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده
سازنده حقيقي مهندس پايه 1 3000 3 تا 7
پايه 2 2000 3 تا 6
پايه 3 1400 3 تا 5
كاردان پايه 1 2000 3 تا 4
پايه 2 1000 3 تا 3
پايه 3 800 3 تا 4
ديپلمه فني يا معماران تجربي پايه 1 1000 3 تا 4
پايه 2 500 3 تا 3
پايه 3 300 3 تا 2
سازنده حقوقي مجري حقوقي پايه 1 30000 6 تا 20
پايه 2 9000 6 تا 10
پايه 3 5000 6 تا 6
*پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پايه 1 رتبه 1 70000 3 نامحدود
رتبه 2 40000 3 تا 20
رتبه 3 20000 3 تا 15
پايه 2 9000 3 تا 10
پايه 3 3000 3 تا 6

* تبصره : ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 براي پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر ظرفيت مجاز اين دسته از سازندگان مي‌باشد و در صورت استفاده بخشي از اين ظرفيت در پروژه‌هاي عمراني، درصد باقيمانده در جدول شماره (4) بعنوان ظرفيت مجاز باقيمانده قابل اعمال مي‌باشد.

تبصره 1 : ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال به كار حقوقي كارداني، پايه پروانه اشتغال يكي از اعضاي هيأت مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 6 طبقه روي شالوده، دارنده پايه دو تا 5 طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا 4 طبقه روي شالوده مي‌تواند نسبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.

تبصره 2 : هيئت‌هاي 4 نفره استان در خصوص تغيير ظرفيت و تعداد كار سازندگان حقيقي و حقوقي مندرج در جدول شماره (4) مي‌توانند حداكثر تا 30 درصد نسبت به كاهش يا افزايش موارد فوق بنا به مقتضيات استان و به پيشنهاد هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان اتخاذ تصميم نمايند. در همين راستا و جهت كارشناسي اين موضوع و ساير موارد مشابه هيئت‌هاي 4 نفره استان مي‌توانند نسبت به تشكيل كار گروه هيئت 4 نفره اقدام نمايند. تركيب كار گروه مذكور شامل نمايندگان تام‌الاختيار 4 نهاد اصلي عضو به انضمام نمايندگان تام‌الاختيار شوراي شهر، بنياد مسكن و تشكلهاي صنفي ذيربط (حسب مورد) و به دبيري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي‌باشد.

تبصره 3 : اشتغال همزمان سازندگان حقيقي و حقوقي در تعداد كارهاي مجاز منوط به بكارگيري فرد داراي صلاحيت اجرا به عنوان رئيس كارگاه به تناسب كار در هر پروژه مي‌باشد.

تبصره 4 : اشتغال سوم سازندگان حقيقي منوط به اتمام عمليات سفتكاري كار اول و دوم و يا اعلام تعطيلي كار اول و دوم توسط كارفرما و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ميسر خواهد شد.

تبصره 5 : حدود صلاحيت و ظرفيت سازندگان انبوه مسكن و ساختمان در بخش اجرا (صلاحيت مضاعف)، براساس جدول شماره (4) تعيين مي‌گردد. حداكثر ظرفيت اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (شخص حقوقي) در بخش اجراء مشروط بر اينكه سرمايه اجراي پروژه طبق دستورالعمل ابلاغي شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 توسط سازنده تأمين گردد، دو برابر ظرفيت تعيين شده براي مجريان حقوقي در جدول مذكور با رعايت پايه‌بندي مربوطه مي‌باشد. همچنين حدود صلاحيت سازنده انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي) با پايه يك بدون محدوديت حداكثر تعداد طبقات خواهد بود.

تبصره 6 : سازندگان انبوه مسكن و ساختمان (حقوقي – داراي صلاحيت اجرا) كه متقاضي اجراي پروژه‌اي خارج از ظرفيت اشتغال به كار خود براي يك مقطع زماني معين باشند در صورتيكه كمتر از 50 درصد ظرفيت اشتغال آنها استفاده شده باشد، مشروط بر اينكه كل‌ آن كار را نزد يكي از شركتهاي بيمه‌گر، بيمه كيفيت خدمات ساختماي و مسئوليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بهره‌مند شوند.

ماده 5

حق الزحمه سازندگان حقيقي و حقوقي مسكن و ساختمان براساس مواردي از قبيل نوع پيمان، شرح خدمات، مساحت و تعداد طبقات پروژه، مصالح، تجهيزات، وسايل، ماشين‌آلات، نيروي انساني، مسافت پروژه نسبت به مراكز شهرها، پيچيدگي كار و هزينه‌هاي بالاسري با تفاهم و توافق طرفين و مفاد قرارداد منعقده تعيين خواهد شد.

ماده 6

سازندگان حقيقي و حقوقي موضوع اين ابلاغيه موظفند كليه مسئوليت‌هاي اجراي ساختمان را به نحوي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آئين‌نامه اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي منبعث از آن ذكر شده برعهده گيرند و به كارفرما، مراجع صدور پروانه ساختمان، مراجع كنترل ساختمان، دستگاه نظارت و ناظران و ساير مراجع ذيربط پاسخگو باشند.

در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي صلاحيت اجرا باشد به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري بصورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، مهندس ناظر و دستگاه نظارت معرفي شود. صلاحيت شخص مذكور براساس مباني تنظيم شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي‌شود. سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين مباني و ابلاغ آن اقدام كنند.

ماده 7

کلیه ساختمانها درطول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند.درصورت فسخ قرارداد،ادامه کارمنوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدورپروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.درهرصورتدرهرمقطع زمانی ،پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.

ماده 8

از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه ضوابط و مقررات مربوط به بخش اجرا در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي شامل بخش صلاحيت مضاعف (اجرا) دستورالعمل سازندگان انبوه مسكن و ساختمان به شماره 02/100/16758 مورخ 10/4/86 ، فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اجراي ساختمان) و دستورالعمل پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به شماره 02/100/55099 مورخ 7/11/86 مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.

منبع
دانلود PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا