اخبار و اطلاعیه ها

شیوه نامه ارجاع نظارت

1مواد قانونی پشتوانه ارجاع نظارت
سازمان نظام مهندسی استان از سال93بر اساس مواد قانونی زیر شروع به ارجاع کا ر نظارت ساختمان به کمک یک نرم افزار هوشمند به
صورت مناسب از طریق مجازی و با استفاده از اینترنت ارائه داده است
1( گردش کلی کارها در سیستم ارجاع نظارت بر اساس بند 2-16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تنظیم گردیده
است.
2( تحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران بر اساس بند 3-16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تنظیم گردیده
است.) سهم سازمان %5 (
3( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت ،بر اساس بند 1-1-16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
میتوانند آمادگی خود را جهت ارائه خدمات نظارت به سازمان اعالم نمایند)فرم خود اظهاری(
4( سازمان نظام مهندسی استان بر مبنای بند 1-13 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به تعیین ناظران هر
ساختمان اقدام خواهد نمود

2شرایط عمومی کاندیداهای نظارت بر اساس موارد قانونی
در حالت عمومی فرد متقاضی نظارت بایستی دارای شرایط اولیه زیر باشد:
1( فرد متقاضی مطابق ماده44 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،عالوه بر عضویت در سازمان استان،بایستی اقامت و اشتغال
غالب وی نیز در محدوده استان محرز شده باشد به عبارت دیگر حضور موثر در حوزه محل نظارت الزامی است.
2( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی بایستی دارای پروانه اشتغال دارای اعتبار باشد ضمن این که بر
اساس بند 9-3 مبحث دوم برای اشخاص حقوقی پروانه تک تک اعضای حقیقی بایستی دارای اعتبار باشد.
3
3( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی بایستی دارای عضویت معتبر باشند
4( فرد متقاضی بند 4-4-14 مبحث دوم بایستی فاقد حجر یا ناتوانی باشد.
5( فرد متقاضی بر اساس بندهای 2-3 و4-13 مبحث دوم نباید پروژه فعال در بحث اجرای ساختمان )دفتر مهندسی اجرا
و یا مجریان حقوقی( داشته باشد.
6( فرد متقاضی به استناد بند 2-3 مبحث دوم نبایستی دارای صالحیت همزمان طرح و ساخت باشد.)در زمان اجرای طرح
سازندگان مسکن(
7( فرد متقاضی بایستی فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و باالتر در زمان ارجاع باشد.

3شرایط اختصاصی کاندیداهای نظارت بر اساس مواد قانونی
برای یک پروژه خاص حقیقی یا حقوقی متقاضی نظارت بایستی شرایط زیر باشد:
1( حدود صالحیت )رشته و پایه( فرد متقاضی متناسب با مشخصات پروژه باشد.
2( درصد ظرفیت از جانب مهندس در بخش های طراحی و نظارت در فرم خود اظهاری اعالم و میزان ظرفیت نظارت بر اساس
دو عدد فوق ،محاسبه می شود.
3( کلیه ظرفیت های نظارت محاسبه شده برای افراد در این بخش مطابق بند 3-14 و دوره ای و در برش زمانی
می باشد که پس از ارائه هر پایان کار از پروژه های اخذ شده توسط مهندس، متراژی برابر همان پالک به سهمیه نظارتی
افزوده خواهد شد.با توجه به مطلب یاد شده ،رعایت دقت در امر انتخاب کار برای هر مهندس الزامی است.
4( بر اساس بند5-13 از فصل چهارم مبحث دوم، متقاضی نظارت به هیچ وجه نمیتواند مالک همان پروژه باشد.
5( بر اساس بند 5-5-2 از فصل چهارم مبحث دوم ، فرد متقاضی نظارت نمیتواند هیچ گونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به
نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.
6( فرد متقاضی شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه نباشد.
7( بر اساس جدول شماره 1 در بند 1-3-5 از فصل دوم مبحث دوم ، در زمان ارجاع می بایست به اندازه متراژ پروژه از ظرفیت
متقاضی باقی مانده باشد و همچنین تعداد کار جاری فرد متقاضی از تعداد حداکثر فراتر نرود.
4
8( کلیه امتیازهای محاسبه شده در این شیوه نامه ،بر اساس آخرین اطالعات اعضاء محترم تا این تاریخ محاسبه و اعالم شده است
.بدیهی است ، در صورت هر گونه تغییر در شاخص های مبنای امتیاز بندی ، امتیاز هر مهندس نیز بروز رسانی خواهد شد

4فرآیند سیستم ارجاع نظارت و انتخاب ناظرین
مالک یا مسئول دفتر طراحی یا مدیر عامل شرکت حقوقی که بعنوان نماینده قانونی مالک محسوب میگردد ، به شرط اتمام مراحل
طراحی ،کنترل و تایید کلیه نقشه های مورد نیاز ،با مراجعه حضوری به سازمان وپس از واریز مبالغ حق الزحمه نظارت کلیه رشته ها ،
به کارشناس واحد خدمات مهندسی تحویل داده و کارشناس مربوطه پس از بررسی مدارک پروژه مورد نظر را وارد نرم افزار سیستم
هوشمند ارجاع نظارت نموده و ناظرین مربوط به رشته های مختلف از طریق این نرم افزار با رعایت کامل اصول قانونی و از روشی
که در زیر تشریح شده است به مالک معرفی میکند.

نظر به اینکه از این به بعد کلیه مراحل انتخاب ناظرین برای تمامی پروژه های نظارت فقط از طریق نرم افزار سیستم کنترل هوشمند
نظارت و بدون دخالت مستقیم افراد صورت می پذیرد، افراد متقاضی نظارت بایستی جهت آشنایی بهتر با این سیستم مراحل زیر را
بادقت مطالعه نمایند:
1( این فرآیند از طریق )سامانه غیر حضوری اعضاء( و بانام )کارتابل مهندسی( واقع در منوهای اصلی سایت سازمان نظام مهندسی
ساختمان خوزستان به آدرس www.khzceo.ir قابل دسترسی است
2( افراد متقاضی نظارت باید پس از ورود به سامانه غیر حضوری و قسمت توزیع کار، قوانین حاکم بر سیستم ارجاع نظارت استان
که در قسمتهای قبل تشریح گردید و بر گرفته از موارد قانونی سازمان نظام مهندسی است و برخی از تعهدات مربوطه
را مطالعه و مورد تایید و پذیرش قرار دهند.
3( شرط اینکه متقاضی بتواند سامانه توزیع کار را مشاهده نماید ، تکمیل فرم خود اظهاری سال 99 می باشد.
4( هر پروژه نظارتی که به سازمان نظام مهندسی استان می رسد، در کارتابل شخصی تمام مهندسانی که آماده
به کاری آنها فعال می باشد و از نظر گروه ساختمانی ،ظرفیت و سایر شرایط با پروژه مذکور همخوانی دارند قرار
5
می گیرد.شخصی که این پروژه روی کاتابل شخصی وی قرار گیرد تا ساعت 20 هر روز فرصت دارد تا خود را کاندیدای
نظارت آن پروژه نماید.
5( برای هر پروژه امکان مشاهده نام و امتیاز تمامی افراد کاندیدا شده، جهت شفاف سازی هر چه بیشتر وجود دارد.
6( تا زمانی که پرونده یک پروژه باز می باشد ،یعنی هنوز مهلت کاندیدا شدن در آن وجود دارد،شخص به راحتی میتواند کاندیداتوری
خود را در آن پروژه لغو نماید.
7( تعداد دفعات کاندیدا شدن با لغو کاندیداتوری در روز محدود است)فقط یکبار انصراف برای هر پروژه(
8( پس از اتمام مهلت کاندیدا شدن برای یک پروژه مشخص )راس ساعت 20( نرم افزار از بین افراد کاندیدا شده، بر اساس لیست
نهایی امتیاز کاندیداها و سایر شرایط مندرج در این شیوه نامه ،فردی که دارای باالترین اولویت می باشد را انتخاب میکند.
به محض انتخاب ناظر در این مرحله ،متراژ پروژه در ظرفیت وی ثبت گردیده و تغییر امتیاز نامبرده نیز،به منظور شرکت
در انتخاب سایر پروژه ها صورت میگیرد.
9( بالفاصله پس از انتخاب ناظر توسط سیستم ،کد پروژه به همراه شماره تلفن مالک به وسیله پیامک جهت اطالع ناظران منتخب
ارسال می شود.همچنین اطالعات کامل پروژه به همراه فایلهای پیوست در کارتابل شخص مهندس ناظر قرار میگیرد ایشان
موظف است جهت امضای نسخ قرارداد، نقشه ها و فرم تعهد نظارت از ساعت 8 الی 12 به واحد خدمات مهندسی مراجعه نماید.
10(انصراف ناظر در این مرحله نیز امکان پذیر است .انصراف تنها یکبار و بصورت مکتوب و با در نظر گرفتن
امتیاز منفی در کارکرد مهندس، پذیرفته میشود .عدم حضور ناظر در مدت زمان تعیین شده نیز ،انصراف از پروژه تلقی می گردد
و سازمان استان می تواند اقدام به توزیع مجدد پروژه نماید
11(در صورت انصراف مهندس ناظر در این مرحله ، سازمان اقدام به توزیع مجدد پروژه مورد نظر می نماید.
تذکر:در صورتی که پروژه 2 روز در توزیع انتخاب نشود یا مهندس ناظر پس از انتخاب در روز دوم توزیع از انتخاب پروژه پس از
ثبت پروژه اقدام به انصراف نماید کار توزیع اجباری میشود.
6
12(در صورت انصراف ناظر پس از برگزیده شدن توسط سیستم ارجاع نظارت ،مطابق بند 13 ، با توجه به اینکه تکمیل فرم خود
اظهاری از جانب شخص مهندس بوده است، امتیاز مهندس پس از کسر امتیاز پروژه دریافتی )که در ادامه گفته خواهد شد(
صفر می شود و به ازای هر روز 1 امتیاز ایشان برگشت می شود این بند شامل مهندسین نقشه بردار نمی شود.
30
13(در صورتی که پروژه ای پس از پایان مهلت مقرر،دارای کاندیدای نظارت نباشد یا تمامی کاندیداهای پروژه به خاطر
کاهش ظرفیت ناشی از کارکرد طراحی یا نظارت دیگری،فاقد ظرفیت الزم برای آن پروژه باشند،مراحل کاندیدا شدن در سیستم
ارجاع نظارت 24 ساعت دیگر تمدید و تا دو مرحله تکرار می گردد و در صورتی که باز هم کاندیدای نظارت نداشته باشد ،نرم
افزار با توجه به اطالعات فرم آماده به کاری اعضا از بین کلیه افرادی که برای گروه ساختمانی متناسب با پروژه فوق اعالم آماده
به کاری نموده اند و آماده به کاری آنها نیز فعال است،فردی که کمترین امتیاز را داشته و از نظر ظرفیت نیز با پروژه همخوانی
داشته باشد انتخاب نموده )ارجاع نظارت اجباری(و جهت مراجعه به سازمان برای انعقاد قرارداد مطابق بند 9 مطلع می نماید

شیوه نامه ارجاع نظارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا