آزمون هااخبار و اطلاعیه ها

آزمون ورود به حرفه كاردان های فني ساختمان و معمارتجربی سال 1400

راهنمای شركت در جلسه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، كاردانها ی فني ساختمان )پايه سه(،
تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربي )پايه سه ، دو و يک ( و صالحیت كارشناس ماده 27
1400 مردادماه 15 و 14 ،13


داوطلبان الزم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام
نمايند .
الف( الزامات رعايت موارد بهداشتي:
با توجه به شیوع ويروس كرونا در سراسر كشور و مطابق مفاد دستورالعملهاي بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکي شركتكنندگان موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
1 -استفاده از ماسك 3 اليه معمولي )بدون فیلتر( براي ورود به حوزه، حین آزمون و خروج از حوزه الزامي است.
2 -به همراه داشتن مواد ضدعفوني كننده يا پد الکلي جهت استفاده شخصي حین برگزاري آزمون توصیه ميشود.
3 -به همراه داشتن زيرانداز يا محافظ مناسب به منظور قرار دادن كتب و جزوات بر روي آن و عدم تماس با زمین
توصیه ميشود.
4 -براي جلوگیري از ازدحام و رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در هنگام ورود به حوزه حداقل يك ساعت قبل از شروع
آزمون در محل حوزه حضور داشته باشید.
5 -به منظور رعايت نکات بهداشتي و عدم پذيرفتن امانات، از همراه آوردن تجهیزات غیرمجاز مانند تلفن همراه،
ساعت هوشمند، تبلت و … به داخل حوزه اكیداً خودداري نمائید.
6 -از بلند شدن و صحبت كردن با ساير داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور سر صندلي ساير داوطلبان خودداري
نمائید.
7 -رعايت توصیهها و تذكرات بهداشتي مسئولین و مراقبین حوزهها در كلیه مراحل برگزاري آزمون الزامیست.
8 -به منظور رعايت دستورالعملهاي بهداشتي سرو غذا برای آزمون رشته معماری)طراحي( انجام نخواهد شد
لذا داوطلبان محترم ميتوانند تغذيه مختصر و مناسب به همراه خود داشته باشند.


ب(كارت شناسايي آزمون
احراز هويت شركتكنندگان در جلسه آزمون هاي مهندسي، كارداني و ماده 27 از طريق ارائه كارت عضويت عکسدار
سازمان استان يا كارت شناسايي معتبر عکسدار و پرينت كارت شناسايي آزمون و براي آزمون معماران تجربي از طريق
كارت شناسايي معتبر عکسدار و پرينت كارت شناسايي آزمون ميباشد. كارت شناسايي آزمون حاوي مشخصات
داوطلب، شماره داوطلبي، مکان و زمان آزمون ميباشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:
1-كارت شناسايي آزمون از تاريخ يکشنبه 10/5 /1400 بر روي وبسايت دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان
به آدرس: www.inbr.ir ارائه ميگردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته هاي مختلف با وارد كردن
شماره عضويت سازمان استان ، شماره شناسنامه و شماره پرونده در فرم موجود ب ر روي وبسايت، پرينت كارت
شناسايي آزمون خود را تهیه نمايند.

تذكر مهم: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون كارت شناسايي آزمون و كارت عضويت
سازمان استان و يا كارت معتبر عكسدار حتي با تأيیديه ثبتنام آزمون مجاز نميباشد.


2 -مندرجات كارت شناسايي آزمون همان اطالعاتي است كه داوطلب به هنگام ثبتنام در فرم مربوطه درج و
تأيید نموده است. با اين وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، به منظور رفع
نقص، داوطلب ميبايست صرفاً در تاريخهاي 11 و 12/5/1400 با در دست داشتن پرينت كارت شناسايي
آزمون و تصوير آن و برگه ثبتنام تأيید شده به آدرسهاي اعالم شده در لینك كارت ورود به جلسه مراجعه
نمايد. ساعات فعالیت باجههاي رفع نقص طي روز هاي 11 و 12 مردادماه از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 16
ميباشد.


ج( پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:
در جلسه آزمون هاي تستي مهندسي، كارداني و ماده 27 به هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميشود، در مستطیل باالي
پاسخنامه شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، عنوان رشته داوطلب درج شده است و براي آزمون معماران تجربي شماره
داوطلبي، نام خانوادگي، نام درج گرديده است. به غیر از محلهاي مشخص شده روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خصوصاً مستطیل باالي پاسخنامه خودداري نمايید در غیر اين صورت برابر مقررات
آزمون ها عمل خواهد شد.
د( شیوه پاسخگويي به سؤالها ی آزمونها ی تستي:
1 -چون پاسخنامه به وسیله ماشین عالمتخوان تصحیح ميشود، مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامههايي كه بصورت
ناقص و مخدوش، تاشده و يا بدون استفاده از مداد مشکي نرم پرشده باشند بر عهده داوطلب ميباشد.
نمونه پر كردن پاسخنامه: غلط صحیح 
2 -در آزمون هاي تستي، هر پاسخ صحیح داراي 1 نمره مثبت ميباشد و به منظور خنثي كردن پاسخهاي تصادفي
براي هر پاسخ غلط
1
3
نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصیه ميشود اگر پاسخ صحیح سؤالي را
نميدانند به آن سؤال جواب ندهند الزم بذكر است اگر به سؤالي بیش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط
محسوب شده و به آن سؤال
1
3
نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
3 -در آزمون هاي تستي، كلیه سؤاالت با ضريب يکسان محاسبه خواهند شد.

ه( تاريخ و زمان آزمون:
در آزمون هاي فوق يك دفترچه سوالهاي تستي به هر شركت كننده داده ميشود كه الزم است داوطلبان به سؤاالت
اين دفترچه در مدت تعیین شده بر روي پاسخنامهاي كه در اختیار ايشان قرار ميگیرد، پاسخ دهند. تاريخ و زمان
شروع آزمون به شرح جداول زير ميباشد:

( محل برگزاری آزمون:
هر يك از داوطلبان الزم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرينت كارت شناسايي آزمون، نسبت به شناسايي
حوزه آزمون اقدام نمايند. داوطلبان بايد در روز آزمون، در حوزه آزمون بر اساس شماره داوطلبي درج شده در كارت
شناسايي آزمون و با كمك عالئم راهنماي حوزه آزمون و همچنین برچسب صندلي ها، محل دقیق استقرار خود در
جلسه آزمون را پیدا نمايند

تذكرات مهم:
1 -بدون ارائه پرينت كارت شناسايي آزمون، كارت عضويت سازمان استان يا كارت شناسايي معتبر عکسدار از ورود
داوطلب به حوزه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
2 -داوطلبان آزمون هاي تستي بايد در جلسه آزمون مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاككن، مدادتراش، ماشینحساب،
كتاب ها و جزوات مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
3 -استفاده از كتاب و جزوه در جلسه آزمون ورود به حرفه مهندسان، كاردان هاي فني ساختمان و تعیین صالحیت
حرفهاي معماران تجربي مجاز ميباشد، ولي امانت گرفتن جزوه و كتاب و گرفتن هر نوع يادداشت از ديگران
اكیداً ممنوع است. در صورت مشاهده موارد مذكور، ضمن ثبت در صورتجلسه ثبت تخلف، پاسخنامه مربوطه
تصحیح نخواهد شد.
4 -آزمونهای صالحیت كارشناس ماده 27 در كلیه رشتهها بصورت جزوه بسته خواهد بود.
5 -همراه داشتن هرگونه رايانه كیفي)laptop ،)تبلت، ساعت هوشمند و ساير وسايل الکترونیکي با عملکرد مشابه،
دوربین عکاسي، تلفن همراه و ماشینحسابهاي مهندسي داراي قابلیت استفاده از بلوتوث و سیمكارت در جلسه
آزمون اكیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد يا خیر، ضمن ثبت در
صورتجلسه ثبت تخلف، پاسخنامه داوطلب تصحیح نخواهد شد.
6 -هر گونه تبادل اطالعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد بي نظمي در جلسه آزمون، خارج كردن پاسخنامه و
دفترچههاي سؤاالت و … طبق آئیننامه داخلي برگزاري آزمون ها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان
مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
7 -موفقیت در آزمون تنها يکي از شرايط اخذ پروانه اشتغال به كار ميباشد. مدارك تحصیلي، سوابق حرفهاي و
ساير شرايط مندرج در آئیننامه اجرايي قانون و دستورالعمل ثبتنام آزمون پس از كسب موفقیت در آز مون مورد
بررسي قرار خواهد گرفت. بنابراين قبولي در آزمون حقي براي داوطلب جهت دريافت پروانه اشتغال به كار ايجاد
نميكند.
8 -نتايج آزمونها در آبان ماه 1400 از طريق وبسايت دفتر بخش سامانه آزمون ها به نشاني ir.inbr.www به
اطالع شركتكنندگان رسانده خواهد شد. بديهي است اين دفتر از پاسخگويي حضوري و تلفني به داوطلبان در
اين خصوص معذور است. اطالعیههاي الزم در اين زمینه در اختیار سازمان هاي استان ها نیز قرار ميگیرد كه در
صورت لزوم داوطلبان ميتوانند به آن سازمان ها نیز مراجعه نمايند.
9 -به استناد دستورالعمل نحوهي رسیدگي به تخلفات داوطلبان آزمون هاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي،
چنانچه مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذكور براي داوطلبي محرز شود و يا توسط عوامل اجرائي
صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمون هاي آتي از يك تا
ده دوره آزمون )بسته به مورد( منظور خواهد شد.

 • حداقل دوره محرومیت براي موارد تخلف ناشي از استفاده از وسايل الکترونیکي غیر مجاز نظیر دوربین، تلفن همراه،
  تبلت، لپتاب، ساعت هوشمند و … و تخلفهاي سازماندهي شده گروهي، محرومیت از شركت در 5 دوره آتي
  آزمون هاي ورود به حرفه خواهد بود
 • حداقل دوره محرومیت براي خارج نمودن اوراق امتحاني و رد و بدل كردن پاسخنامه، محرومیت از شركت در 3
  دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود.
 • براي ساير مصاديق تخلف، شامل محرومیت از شركت در يك تا سه دوره آزمون هاي آتي ورود به حرفه خواهد بود.
 • همچنین به استناد جزء 18 بند “ب” ماده 91 اصالحي آئین نامه اجرائي قانون متخلف براي تعیین مجازات انتظامي
  به شوراي انتظامي استان معرفي ميشود. ضمناً چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسيهاي علمي و فني معلوم
  گردد كه نمرات اكتسابي و پاسخنامههاي داوطلبان هم رشته و در يك حوزه امتحاني به طور غیرمتعارف مشابه و
  يکسان است، با تأيید دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان از اين داوطلبان مصاحبه شفاهي به عمل خواهد آمد.
  تعیین وضعیت نهايي آزمون اين داوطلبان بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه مذكور بر عهده دفتر مقررات ملّي و
  كنترل ساختمان ميباشد و در صورت احراز تخلف، نظیر ساير موارد ياد شده عمل خواهد شد.
  تبصره:
  چنانچه بر اساس گزارش بازرس اعزامي دفتر مقررات ملّي و كنترل ساختمان و با مالحظه صورتجلسات برگزاري
  آزمون ها، موارد تخلف محرز باشد، پس از طرح در كارگروه تجديدنظر و رسیدگي به تخلفات در آزمون ها تصمیم
  نهايي اعم از ابطال تمام يا بخشي از آزمون رشتهها اتخاذ خواهد گرديد. همچنین در صورت بروز حوادث قهري و
  غیرمترقبهاي كه روال برگزاري آزمون را با مشکل مواجه نمايد تصمیمگیري درخصوص نتايج و صحت برگزاري
  آزمون ها با اين دفتر خواهد بود.
  10 -چنانچه متقاضي امکان ثبتنام در آزمون را مطابق شرايط و ضوابط راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمون از هر
  لحاظ نداشته باشد لیکن ثبتنام نموده و در آزمون شركت نمايد، در صورت قبولي در آن ، حقي براي داوطلب
  جهت اخذ پروانه ايجاد نخواهد شد و قبولي در آزمون كان لم يکن تلقي ميشود.
  11 -آزمون هاي حرفهاي مشمول هیچگونه جبران كسري نمره نخواهد بود و شرايط قبولي داوطلبان طبق بند )و(
  راهنماي شركت در جلسه آزمون ميباشد.
  12 -طبق تصمیمات متخذه ستاد برگزاري آزمون، استفاده از سرويس بهداشتي در اين آزمون ممنوع است و ترك
  صندلي توسط داوطلب به هر عنوان به منزله پايان زمان آزمون داوطلب تلقي ميشود و در اين صورت پاسخنامه
  و دفترچه سؤال از داوطلب دريافت و ميبايست حوزه را ترك نمايد.
  13 -برخي مصاديق تقلب و تخلف: صحبت نمودن داوطلب با داوطلب ديگر، نگاه كردن به پاسخنامه داوطلبان مجاور،
  رد و بدل كردن جزوه، كتاب و … ، جايگزيني )شركت فردي بجاي داوطلب(، رد و بدل كردن پاسخنامه، اخالل
  و ايجاد بي نظمي و بر هم زدن نظم جلسه، استفاده از وسايل غیرمجاز: تلفن همراه، رايانه، … ، پاره نمودن مدارك
  امتحاني )كارت، پاسخنامه و دفترچه سؤال( ، خارج نمودن مدارك امتحاني )پاسخنامه، دفترچه سؤال و كارت
  شناسايي آزمون (
  14 -طبق دستورالعمل آزمون، مراقبین موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه موارد تقلب يا تخلف توسط داوطلبان،
  مراتب را بدون انعکاس به داوط لب مربوطه گزارش و صورتجلسه نمايند.
  15 -طبق ضوابط آزمون و در صورت مشاهده تخلف از داوطلب، كلیه آزمون هاي داوطلب در اين دوره باطل و برابر
  مقررات از شركت در آزمون هاي آتي نیز جلوگیري به عمل ميآ يد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا