آزمون هااخبار و اطلاعیه ها

آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی ساختمان و معمارتجربی سال 1400

راهنمای شرکت در جلسه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانها ی فنی ساختمان )پایه سه(،
تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربی )پایه سه ، دو و یک ( و صالحیت کارشناس ماده 27
1400 مردادماه 15 و 14 ،13


داوطلبان الزم است قبل از شرکت در جلسه آزمون، این راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام
نمایند .
الف( الزامات رعایت موارد بهداشتی:
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و مطابق مفاد دستورالعملهای بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی شرکتکنندگان موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1 -استفاده از ماسک 3 الیه معمولی )بدون فیلتر( برای ورود به حوزه، حین آزمون و خروج از حوزه الزامی است.
2 -به همراه داشتن مواد ضدعفونی کننده یا پد الکلی جهت استفاده شخصی حین برگزاری آزمون توصیه میشود.
3 -به همراه داشتن زیرانداز یا محافظ مناسب به منظور قرار دادن کتب و جزوات بر روی آن و عدم تماس با زمین
توصیه میشود.
4 -برای جلوگیری از ازدحام و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در هنگام ورود به حوزه حداقل یک ساعت قبل از شروع
آزمون در محل حوزه حضور داشته باشید.
5 -به منظور رعایت نکات بهداشتی و عدم پذیرفتن امانات، از همراه آوردن تجهیزات غیرمجاز مانند تلفن همراه،
ساعت هوشمند، تبلت و … به داخل حوزه اکیداً خودداری نمائید.
6 -از بلند شدن و صحبت کردن با سایر داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور سر صندلی سایر داوطلبان خودداری
نمائید.
7 -رعایت توصیهها و تذکرات بهداشتی مسئولین و مراقبین حوزهها در کلیه مراحل برگزاری آزمون الزامیست.
8 -به منظور رعایت دستورالعملهای بهداشتی سرو غذا برای آزمون رشته معماری)طراحی( انجام نخواهد شد
لذا داوطلبان محترم میتوانند تغذیه مختصر و مناسب به همراه خود داشته باشند.


ب(کارت شناسایی آزمون
احراز هویت شرکتکنندگان در جلسه آزمون های مهندسی، کاردانی و ماده 27 از طریق ارائه کارت عضویت عکسدار
سازمان استان یا کارت شناسایی معتبر عکسدار و پرینت کارت شناسایی آزمون و برای آزمون معماران تجربی از طریق
کارت شناسایی معتبر عکسدار و پرینت کارت شناسایی آزمون میباشد. کارت شناسایی آزمون حاوی مشخصات
داوطلب، شماره داوطلبی، مکان و زمان آزمون میباشد. لذا ضروری است داوطلبان موارد زیر را رعایت نمایند:
1-کارت شناسایی آزمون از تاریخ یکشنبه 10/5 /1400 بر روی وبسایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
به آدرس: www.inbr.ir ارائه میگردد که ضروری است هر یک از داوطلبان رشته های مختلف با وارد کردن
شماره عضویت سازمان استان ، شماره شناسنامه و شماره پرونده در فرم موجود ب ر روی وبسایت، پرینت کارت
شناسایی آزمون خود را تهیه نمایند.

تذکر مهم: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون کارت شناسایی آزمون و کارت عضویت
سازمان استان و یا کارت معتبر عکسدار حتی با تأییدیه ثبتنام آزمون مجاز نمیباشد.


2 -مندرجات کارت شناسایی آزمون همان اطالعاتی است که داوطلب به هنگام ثبتنام در فرم مربوطه درج و
تأیید نموده است. با این وجود در صورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شناسایی آزمون، به منظور رفع
نقص، داوطلب میبایست صرفاً در تاریخهای 11 و 12/5/1400 با در دست داشتن پرینت کارت شناسایی
آزمون و تصویر آن و برگه ثبتنام تأیید شده به آدرسهای اعالم شده در لینک کارت ورود به جلسه مراجعه
نماید. ساعات فعالیت باجههای رفع نقص طی روز های 11 و 12 مردادماه از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 16
میباشد.


ج( پاسخنامه و نکات مهمی درباره آن:
در جلسه آزمون های تستی مهندسی، کاردانی و ماده 27 به هر داوطلب یک پاسخنامه داده میشود، در مستطیل باالی
پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، عنوان رشته داوطلب درج شده است و برای آزمون معماران تجربی شماره
داوطلبی، نام خانوادگی، نام درج گردیده است. به غیر از محلهای مشخص شده روی پاسخنامه از نوشتن و یا
عالمتگذاری در سایر محلها خصوصاً مستطیل باالی پاسخنامه خودداری نمایید در غیر این صورت برابر مقررات
آزمون ها عمل خواهد شد.
د( شیوه پاسخگویی به سؤالها ی آزمونها ی تستی:
1 -چون پاسخنامه به وسیله ماشین عالمتخوان تصحیح میشود، مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامههایی که بصورت
ناقص و مخدوش، تاشده و یا بدون استفاده از مداد مشکی نرم پرشده باشند بر عهده داوطلب میباشد.
نمونه پر کردن پاسخنامه: غلط صحیح 
2 -در آزمون های تستی، هر پاسخ صحیح دارای 1 نمره مثبت میباشد و به منظور خنثی کردن پاسخهای تصادفی
برای هر پاسخ غلط
1
3
نمره منفی منظور خواهد شد. بنابراین به داوطلبان توصیه میشود اگر پاسخ صحیح سؤالی را
نمیدانند به آن سؤال جواب ندهند الزم بذکر است اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط
محسوب شده و به آن سؤال
1
3
نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
3 -در آزمون های تستی، کلیه سؤاالت با ضریب یکسان محاسبه خواهند شد.

ه( تاریخ و زمان آزمون:
در آزمون های فوق یک دفترچه سوالهای تستی به هر شرکت کننده داده میشود که الزم است داوطلبان به سؤاالت
این دفترچه در مدت تعیین شده بر روی پاسخنامهای که در اختیار ایشان قرار میگیرد، پاسخ دهند. تاریخ و زمان
شروع آزمون به شرح جداول زیر میباشد:

( محل برگزاری آزمون:
هر یک از داوطلبان الزم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرینت کارت شناسایی آزمون، نسبت به شناسایی
حوزه آزمون اقدام نمایند. داوطلبان باید در روز آزمون، در حوزه آزمون بر اساس شماره داوطلبی درج شده در کارت
شناسایی آزمون و با کمک عالئم راهنمای حوزه آزمون و همچنین برچسب صندلی ها، محل دقیق استقرار خود در
جلسه آزمون را پیدا نمایند

تذکرات مهم:
1 -بدون ارائه پرینت کارت شناسایی آزمون، کارت عضویت سازمان استان یا کارت شناسایی معتبر عکسدار از ورود
داوطلب به حوزه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
2 -داوطلبان آزمون های تستی باید در جلسه آزمون مداد سیاه نرم پر رنگ، مداد پاککن، مدادتراش، ماشینحساب،
کتاب ها و جزوات مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
3 -استفاده از کتاب و جزوه در جلسه آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صالحیت
حرفهای معماران تجربی مجاز میباشد، ولی امانت گرفتن جزوه و کتاب و گرفتن هر نوع یادداشت از دیگران
اکیداً ممنوع است. در صورت مشاهده موارد مذکور، ضمن ثبت در صورتجلسه ثبت تخلف، پاسخنامه مربوطه
تصحیح نخواهد شد.
4 -آزمونهای صالحیت کارشناس ماده 27 در کلیه رشتهها بصورت جزوه بسته خواهد بود.
5 -همراه داشتن هرگونه رایانه کیفی)laptop ،)تبلت، ساعت هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی با عملکرد مشابه،
دوربین عکاسی، تلفن همراه و ماشینحسابهای مهندسی دارای قابلیت استفاده از بلوتوث و سیمکارت در جلسه
آزمون اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، ضمن ثبت در
صورتجلسه ثبت تخلف، پاسخنامه داوطلب تصحیح نخواهد شد.
6 -هر گونه تبادل اطالعات، ایجاد مزاحمت برای سایرین، ایجاد بی نظمی در جلسه آزمون، خارج کردن پاسخنامه و
دفترچههای سؤاالت و … طبق آئیننامه داخلی برگزاری آزمون ها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان
مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
7 -موفقیت در آزمون تنها یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال به کار میباشد. مدارک تحصیلی، سوابق حرفهای و
سایر شرایط مندرج در آئیننامه اجرایی قانون و دستورالعمل ثبتنام آزمون پس از کسب موفقیت در آز مون مورد
بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین قبولی در آزمون حقی برای داوطلب جهت دریافت پروانه اشتغال به کار ایجاد
نمیکند.
8 -نتایج آزمونها در آبان ماه 1400 از طریق وبسایت دفتر بخش سامانه آزمون ها به نشانی ir.inbr.www به
اطالع شرکتکنندگان رسانده خواهد شد. بدیهی است این دفتر از پاسخگویی حضوری و تلفنی به داوطلبان در
این خصوص معذور است. اطالعیههای الزم در این زمینه در اختیار سازمان های استان ها نیز قرار میگیرد که در
صورت لزوم داوطلبان میتوانند به آن سازمان ها نیز مراجعه نمایند.
9 -به استناد دستورالعمل نحوهی رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمون های صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی،
چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذکور برای داوطلبی محرز شود و یا توسط عوامل اجرائی
صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر، محرومیت از آزمون های آتی از یک تا
ده دوره آزمون )بسته به مورد( منظور خواهد شد.

 • حداقل دوره محرومیت برای موارد تخلف ناشی از استفاده از وسایل الکترونیکی غیر مجاز نظیر دوربین، تلفن همراه،
  تبلت، لپتاب، ساعت هوشمند و … و تخلفهای سازماندهی شده گروهی، محرومیت از شرکت در 5 دوره آتی
  آزمون های ورود به حرفه خواهد بود
 • حداقل دوره محرومیت برای خارج نمودن اوراق امتحانی و رد و بدل کردن پاسخنامه، محرومیت از شرکت در 3
  دوره آزمون ورود به حرفه خواهد بود.
 • برای سایر مصادیق تخلف، شامل محرومیت از شرکت در یک تا سه دوره آزمون های آتی ورود به حرفه خواهد بود.
 • همچنین به استناد جزء 18 بند “ب” ماده 91 اصالحی آئین نامه اجرائی قانون متخلف برای تعیین مجازات انتظامی
  به شورای انتظامی استان معرفی میشود. ضمناً چنانچه پس از برگزاری آزمون با بررسیهای علمی و فنی معلوم
  گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامههای داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به طور غیرمتعارف مشابه و
  یکسان است، با تأیید دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد.
  تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر مقررات ملّی و
  کنترل ساختمان میباشد و در صورت احراز تخلف، نظیر سایر موارد یاد شده عمل خواهد شد.
  تبصره:
  چنانچه بر اساس گزارش بازرس اعزامی دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان و با مالحظه صورتجلسات برگزاری
  آزمون ها، موارد تخلف محرز باشد، پس از طرح در کارگروه تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات در آزمون ها تصمیم
  نهایی اعم از ابطال تمام یا بخشی از آزمون رشتهها اتخاذ خواهد گردید. همچنین در صورت بروز حوادث قهری و
  غیرمترقبهای که روال برگزاری آزمون را با مشکل مواجه نماید تصمیمگیری درخصوص نتایج و صحت برگزاری
  آزمون ها با این دفتر خواهد بود.
  10 -چنانچه متقاضی امکان ثبتنام در آزمون را مطابق شرایط و ضوابط راهنما و دستورالعمل ثبتنام آزمون از هر
  لحاظ نداشته باشد لیکن ثبتنام نموده و در آزمون شرکت نماید، در صورت قبولی در آن ، حقی برای داوطلب
  جهت اخذ پروانه ایجاد نخواهد شد و قبولی در آزمون کان لم یکن تلقی میشود.
  11 -آزمون های حرفهای مشمول هیچگونه جبران کسری نمره نخواهد بود و شرایط قبولی داوطلبان طبق بند )و(
  راهنمای شرکت در جلسه آزمون میباشد.
  12 -طبق تصمیمات متخذه ستاد برگزاری آزمون، استفاده از سرویس بهداشتی در این آزمون ممنوع است و ترک
  صندلی توسط داوطلب به هر عنوان به منزله پایان زمان آزمون داوطلب تلقی میشود و در این صورت پاسخنامه
  و دفترچه سؤال از داوطلب دریافت و میبایست حوزه را ترک نماید.
  13 -برخی مصادیق تقلب و تخلف: صحبت نمودن داوطلب با داوطلب دیگر، نگاه کردن به پاسخنامه داوطلبان مجاور،
  رد و بدل کردن جزوه، کتاب و … ، جایگزینی )شرکت فردی بجای داوطلب(، رد و بدل کردن پاسخنامه، اخالل
  و ایجاد بی نظمی و بر هم زدن نظم جلسه، استفاده از وسایل غیرمجاز: تلفن همراه، رایانه، … ، پاره نمودن مدارک
  امتحانی )کارت، پاسخنامه و دفترچه سؤال( ، خارج نمودن مدارک امتحانی )پاسخنامه، دفترچه سؤال و کارت
  شناسایی آزمون (
  14 -طبق دستورالعمل آزمون، مراقبین موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه موارد تقلب یا تخلف توسط داوطلبان،
  مراتب را بدون انعکاس به داوط لب مربوطه گزارش و صورتجلسه نمایند.
  15 -طبق ضوابط آزمون و در صورت مشاهده تخلف از داوطلب، کلیه آزمون های داوطلب در این دوره باطل و برابر
  مقررات از شرکت در آزمون های آتی نیز جلوگیری به عمل میآ ید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا